ค้นหาขั้นสูง

เอกสารที่ใช้สำหรับการขับขี่รถยนต์

เอกสารที่ใช้สำหรับการขับขี่รถยนต์ (อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ) 


สำหรับการเช่ารถกับยุโรปคาร์ โปรดนำเอกสารสำคัญต่างๆ ของคุณ ติดตัวมาแสดง:

1) บัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้ในประเทศและต่างประเทศ (บัตรวีซ่า, บัตรมาสเตอร์คาร์ด, บัตรไอแมกซ์, บัตรไดเนอร์*)

2) หนังสือเดินทาง (บัตรประชาชนที่มีรูปถ่ายของคุณ, อาจใช้ได้ในประเทศเดียวกัน)

3) ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ภายในประเทศของคุณ

4) ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือฉบับแปลที่ได้รับการรับรอง (อาจมีการร้องขอสำหรับบบางประเทศ, ดูรายละเอียดด้านล่าง)


โปรดทราบว่าพนักงานของยุโรปคาร์จะไม่สามารถให้บริการรถเช่ากับคุณได้ ในกรณีที่คุณไม่นำหลักฐานข้างบนดังกล่าวมาแสดง, หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของคุณหมดอายุหรืออยู่ในระหว่างโทษต่างๆ (ดื่มสรุาแล้วขับ, ขับรถเกินความเร็วที่กำหนด, อื่นๆ) หรือคุณมีความผิดปกติทางประสาทที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ขับรถได้.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ระหว่างประเทศคุณสามารถขอใบนุญาตในการขับขี่รถยนต์ระหว่างประเทศได้ที่กรมขนส่ง คุณสามารถเดินทางโดยการใช้รถไฟฟ้าไปลงที่ สถานี หมอชิต ไปยังกรมขนส่ง ในวันและเวลาราชการ


เอกสารในการยื่นขอใบอนุญาตในการขับรถยนต์ระหว่างประเทศ


- บัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนา

- ทะเบียนบ้าน และ สำเนา

- หนังสือเดินทาง พร้อม สำเนา

- ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในไทย (อายุไม่ตำกว่า 1 ปี) พร้อมสำเนา

- รูปถ่าย ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

- ค่าธรรมเนียม 505 บาท

- ในกรณีชาวต่างชาติ ให้นำ หนังสือเดินทาง, ใบอนุญาตทำงาน แืทน บัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน 

  อย่างไรก็ตามหากคุณมีแค่วีซ่าท่องเที่ยว หรือ วีซ่าผ่านประเทศ คุณไม่สามารถยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ต่างประเทศในประเทศไทยได้


สำหรับคนไทย ในบางประเทศ คุณอาจจะต้องใช้้เอกสารรับรองใบขับขี่รถยนต์ระหว่างต่างประเทศ พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ คุณสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ กรมการขนส่ง เพียงนำ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง และ รูปถ่าย ขนาด 2x2 นิ้ว พร้อมค่าธรรมเนียม 105 บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dlt.go.th/th/

หมายเลขโทรศัพท์: 0-2271-8888

ติดต่อเรา +66 2203 0739 / 40 / 41 / 42 / 43

แอพสมาร์ทเดียวกัน ความคล่องตัวมากขึ้น

ดาวน์โหลดแอพมือถือของ Europcar สำหรับ iPhone, iPad และ Android เดี๋ยวนี้!